Категории
Безплатна регистрация

I & V Consult Ltd - Не се подчиняваме на съществуващи правила и стереотипи

I & V Consult Ltd - Не се подчиняваме на съществуващи правила и стереотипи
Категория: Услуги и консултации; Счетоводни и одиторски дейности ; Административна област: София - град
Населено място: София, Пощ. код:
Адрес: бул. "Д. Петков" № 100, вх. А, ап. 4-партер
Телефон: 02/822 01 02
Факс: 02/822 01 02
Skype: iv-consult
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: счетоводно, финанасово, данъчно, административно, правно, консултиране
Профилът е активиран на: 24.03.2008 г.
Последно обновен: 14.05.2009 г.
Предмет на дейност:
Комплексно бизнес консултиране: счетоводно, финансово, данъчно, административно-правно, изготвяне на финансови анализи, бизнес и маркетингови планове и проекти, представителство на български и чуждестранни фирми.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
Счетоводство

» Обработка на текущи счетоводни документи;
» Изготвяне на периодични и годишни финансови отчети в съответствие с българското законодателство;
» Изготвяне на Счетоводен Баланс, Отчет за Приходи и Разходи, Отчет за Паричния поток, Отчет за Собствения Капитал и Приложения;
» Изготвяне и подаване на необходимите документи и справки до НАП, НОИ, НСИ, ИТ и други институции;
» Регистрация и обслужване по ЗДДС;
» Изготвяне и подаване Справка-Декларация и Дневници по ЗДДС;
» Интрастат декларации, VIES декларации;
» Платежни документи за данъци , осигуровки и други плащания;
» Изготвяне на справки и анализи за собственици и ръководители на фирми;
» Изготвяне на ведомости за заплати, удостоверения, служебни бележки и др.
» Изготвяне на Трудови Договори, Допълнителни Споразумения, Длъжностни Характеристики и подаване на Уведомления за назначаване и прекратяване;
» Обработка и заверка на трудови и осигурителни книжки.
» Годишно счетоводно приключване на фирми;
» Заверка на Годишни Финансови Отчети от независим одитор
» Текущи консултации по ЗКПО, ЗДДС, ЗОДФЛ и КТ;
» Абономентно счетоводно обслужване;

Финанси

» Финансови анализи;
» Планиране на паричните потоци и подготвяне на бюджет;
» Вътрешно фирмен финансово-счетоводен контрол и одит;
» Разработване на Бизнес и Маркетингови планове и стратегии;
» Икономическа обосновка Бизнес планове и Маркетингови проекти;
» Консултиране и подготовка на документи при банкови кредити;
» Консултиране и изготвяне на всички видове застраховки, във водещи застрахователни компании – Авто Каско, Гражданска отговорност, Имуществени, Живот, Професионални рискови застраховки, Карго;

Данъци

» Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация на физически и юридически лица по ЗКПО и ЗОДФЛ;
» Регистрация и обслужване по ЗДДС;
» Представляване пред органите на НАП;
» Извършване на ревизии;
» Съдействие при извършване на финансови ревизии, насрещни проверки, както и необходимите документи и справки за това;
» Данъчни консултации и данъчна защита.

Правни

» Регистрация на фирми: ЕТ, ЕООД, ООД, АД, Търговски представителства, Клонове на чуждестранни лица, Юридически лица с нестопанска цел, Сдружения, Фондации;
» Промени, преобразуване, пререгистрация, обявяване на актове на всички видове фирми;
» Правни Анализи и даване на становище по конкретни казуси;
» Изготвяне на Договори, Пълномощни, Запис на Заповед, Нотариални Актове, Учредяване ограничени вещни права върху чужда вещ и др.;
» Консултиране и подготовка на документация при сключване на финансови и търговски сделки;
» Консултиране и подготовка на документация за участие на търгове и обществени поръчки по ЗОП;
» Данъчно и Финансово право - Правни Анализи и Становища по Ревизионни Доклади, Данъчно-Ревизинни Актове, Административни Актове и Наказателни Постановления, Данъчна и Финансова защита, Процесуално представителство;
» Вещно право - Цялостно обслужване и консултиране при сделки с недвижими имоти, изследване на правния статус на недвижими имоти, статуса на земята, подготвяне и смяна предназначението на земята;
» Търговско право;
» Абономентно Правно обслужване;

Административни

» Консултиране, разработване и внедряване на пълен управленски и административен мениджмънт на фирми във всички сфери на дейност (структури, правилници, инструкции, документообороти);
» Консултиране и разработване на цялостната документация за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗБУТ и КТ;
» Консултиране и разработване на системи за анализ на опасностите и контрола на критичните точки при произвеждане и предлагане на хранителни продукти и стоки – Процесен НАССР План и Система за самоконтрол;
» Посредничество и вътрешен одит при внедряване на системи по управление на качеството - ISO;
» Цялостен вътрешно-фирмен административен одит и изготвяне на стратегии за намаляване на фирмените разходи;
» Представителство на български и чуждестранни фирми.

Реклама

» Цялостно проектиране на фирмен стил – лого, шрифтове, разположение, цветове, слоган, обемно-пространствено решение;
» Цялостно проектиране и изработка на визитки, дипляни, брошури, плакати, фирмени печати, външна реклама и др.
» Проектиране и изработка на фирмен сайт и 3D визуализация.

Други профили от тази категория:

Вега Травел - Work & Travel Programs Симко 7 МК Коди ООД Екооб ЕООД